INTEGRITETSPOLICY

ProstaLund AB driver websidan prostalund.se samt flera produktspecifika websidor såsom coretherm.com, coreflow.se, schelincatheter.com, oruflow.se.

I enlighet med ProstaLunds professionella ansvar respekterar vi din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver. Denna policy riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet eller dig som representant för sådan organisation (befintlig, tidigare eller potentiell klient, leverantör, eller samarbetspartner); besökare på hemsidan; eller på annat sätt har kontakt med oss.
Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

ProstaLund AB, org. nr 556745-3245, Scheelevägen 19, 223 63 Lund är personuppgiftsansvarig för sådan behandling som beskrivs i denna informationstext.

VART VÄNDER DU DIG OM DU HAR FRÅGOR?

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@prostalund.com.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi samlar in och behandlar alla de personuppgifter som du lämnar till oss, exempelvis när du mailar oss eller efterfrågar mer information för behandling. Vilka källor som vi samlar in
personuppgifter från i övrigt framgår nedan:

 • Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats och arbetstitel.
 • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsuppgifter.
 • Teknisk information så som information om ditt besök på vår hemsida eller beteendedata rörande digitala utskick.
 • Information som du tillhandahåller i samband med möten eller event, så som krav på tillgänglighet till lokaler eller allergier.
 • Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi fått från dig eller samlat in som en del av vår kundkännedom.
 • Personuppgifter som tillhandahållits oss från våra klienter, för våra klienters räkning eller som upprättats som en del av vårt uppdrag, vilket kan inbegripa känsliga personuppgifter.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN UPPGIFTER OM DIG?

Vi samlar in uppgifter om dig och andra:

 • När vi inleder en affärsrelation eller när vi informerar om behandling åt en klient.
 • Genom vår hemsida.
 • Via e-post sänt till och från prostaLund.se, coretherm.com, coreflow.se, schelincatheter.com or oruflow.se.
 • När du förser oss med informationen genom kontakt med oss via möten, samtal, sociala medier, event eller genom att du fyller i formulär online.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in dina personuppgifter genom olika kanaler och för ett flertal olika ändamål. Främst samlar vi in personuppgifter genom kontakt med dig, vår hemsida eller i samband med våra uppdrag. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

För att undersöka användningen av vår hemsida.

Intresseavvägning: ProstaLunds berättigade intresse av att tillhandahålla och förbättra hemsidor www.prostalund.com, www.coretherm.com, www.schelincatheter.com, www.coreflow.com and www.oruflow.se.

För att marknadsföra våra tjänster genom till exempel nyhetsbrev, publikationer och event. Intresseavvägning: Behandlingen sker med stöd av ProstaLunds berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster.

För att administrera vår relation med dig och våra klienter samt upprätthålla våra kontaktlistor.

Fullgöra avtal med dig:

Om det finns en överenskommelse mellan dig och ProstaLund.

Intresseavvägning:

ProstaLunds berättigade intresse av att administrera relationen med dig eller den organisation du representerar.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Fullgöra våra rättsliga förpliktelser: Exempelvis våra förpliktelser enligt penningtvättslagen och bokföringslagen.

HUR LYDER VÅR COOKIE POLICY?

Vi använder oss av olika verktyg för att granska och föra statistik över besök och användning av hemsidan. Detta sker genom användning av cookies. Du kan när som helst neka användning av cookies genom inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock påverka användarupplevelsen.

När du använder vissa delar av hemsidan kan du bli ombedd att lämna personuppgifter, exempelvis när du anmäler intresse för en behandling. Syftet med behandlingen av personuppgifter framgår i dessa fall av sammanhanget och vi använder de personuppgifter du då lämnar endast för det syftet.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Marknadsföring

Vi sparar dina personuppgifter för att kontakta dig i marknadsföringssyfte under två år från att vi antingen samlade in dina uppgifter eller senast använde dina uppgifter för att kontakta dig. Du har alltid möjlighet att avanmäla dig från våra utskick. Om du avanmäler kommer du inte längre att få några utskick.

Övrigt

När vi behandlar personuppgifter utanför ovan angivna situationer sparar vi dina personuppgifter så länge som det är motiverat utifrån sammanhanget. Det kan exempelvis vara när: vi har kontakt med dig via e-post, när vi tillhandahåller information på din begäran, information i cookies eller på grund av en rättslig förpliktelse.

VILKA KAN KOMMA ATT TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som vi har ingått avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy. Personuppgifter delas med följande parter:

Tredje part inom ramen för uppdrag som vi utför åt våra klienter, exempelvis sköterskor och läkare på kliniker som utför behandlingar enligt ditt val.

Vi överför inte dina personuppgifter genom att sälja dina personuppgifter eller annars göra dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder oss av en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Sådana åtgärder inbegriper, men är inte begränsat till, skalskydd, ärendehanteringssystem, kryptering, behörighetsbegränsningar mm.

VILKA LÄNDER ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU GÄLLANDE DINA PERSONUPPGIFTER?

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Vi upphör då med den behandlingen. Kontakta oss om du vill ta tillbaka ditt samtycke på info@prostalund.com.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Du får då ett utdrag med främst följande information: ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder och varifrån informationen kommer.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att, när det är lämpligt, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade om: behandlingen inte längre är nödvändig, du återkallar ditt samtycke, det saknas berättigade skäl efter din invändning, behandlingen sker på ett olagligt sätt, radering krävs på grund av en rättslig förpliktelse eller personuppgifterna samlats in med erbjudande av onlinetjänster.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling (ex: direktmarknadsföring)

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat intresse har du rätt göra en invändning mot behandlingen. Exempelvis har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (om: du bestrider uppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering, du behöver uppgifterna för ett rättsligt anspråk eller du har invänt mot behandlingen och inväntar en kontroll).

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett maskinläsbart format. Rättigheten gäller sådana uppgifter som behandlas automatiskt och med stöd av ett avtal (med dig) eller ditt samtycke. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

ProstaLund AB

Scheelevägen 19, SE-22363 Lund, Sweden

Phone: +46(0) 46 12 09 08

info@prostalund.com